Adatvédelmi és játékszabályzat, adatkezelési nyilatkozat

  1. Definíciók
  2. A Játék

Erősítsd meg hírlevél feliratkozásod és nyerj egy vérnyomásmérőt (a továbbiakban: Játék)

  1. A Játék szervezői:

A Játék szervezői a MindenNőnek.hu webshop Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 150., cg. 01 09 279429, adószám: 25512797242) és a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19., adószám: 14653986-2-41, cg. 01-09-957055) – továbbiakban Szervezők. A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.

  1. Játékban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve 1. a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 2. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 3. akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjátékszabályzat megsértése miatt kizártak.

  1. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2018. július 10-én 01:00:00 órakor kezdődik és 2018. augusztus 15-én 23:59:59 óráig tart. A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

III. Nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a nyereményjátékot bemutató hírlevélben oly módon jelzik részvételi szándékukat, hogy a megjelölt gomb megnyomásával és adataik megadásával megerősítik, hogy szeretnének továbbra is hírlevelet kapni a MindenNőnek.hu webshop Kft.-től, nyereménysorsoláson vesznek részt. A Játékosok a hírlevél küldés megerősítés gombra kattintva jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok kerülnek felhasználásra: név, e-mail cím.

  1. A sorsolás

A sorsolás kézi módszerrel történik, melynek során az V. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. augusztus 17. szerda, 10:00-11:30, 1054 Budapest, Szemere utca 19. A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 60 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül. A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a www.mindennonek.hu weboldalon vagy Facebook oldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg. A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt. Az érintett játékosok esetleges kártalanításáról a nyereményjáték szervezőinek kötelesek gondoskodni.

  1. Nyeremény
  • 1 db vérnyomásmérő. Az ajándék értéke bruttó 12.099 Ft.
  1. Nyeremény átvétele

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 120 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 120 napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik. Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VII. Egyéb rendelkezések:

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

VIII. Adatkezeléshez hozzájárulás:

A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Nyereményjátékba történő regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a MindenNőnek.hu webshop Kft. adatkezelési nyilatkozatának elfogadásához, mely a GDPR rendelkezések értelmében tartalmazza a felhasználás módját, gyakoriságát és idejét. A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a mindennonek.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet a mindennonek@movomed.hu e-mail címen.

Budapest, 2018.07.10.

Szervezők